Olimpiada Historyczna to ciesząca się wysoką renomą przedmiotowa olimpiada organizowana od 1974 r. przez Polskie Towarzystwo Historyczne – Komitet Główny Olimpiady Historycznej przy finansowym wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Od lat trzystopniowe eliminacje olimpijskie wyłaniają szkolną elitę historyczną, dla której poznawanie przeszłości jest wielką pasją i drogą do sukcesu. Rywalizacja na okręgowym i centralnym etapie jest dla uczestników zmagań okazją do zapoznania się i dyskusji ze znanymi polskimi historykami, z których wielu to laureaci poprzednich edycji Olimpiady Historycznej. Możliwość spotkania innych pasjonatów, sprawdzenia swojej wiedzy, zyskania cennych nagród i otwartej drogi na wymarzone studia sprawia, że z każdym rokiem w Olimpiadzie bierze udział większa liczba uczestników – w roku szkolnym 2009/2010 było ich ponad 4,5 tysiąca.

Zapraszamy wszystkich chętnych do uczestnictwa w eliminacjach Olimpiady Historycznej i życzymy jak najlepszych wyników.

Prof. zw. dr hab. Stanisław Roszak
Przewodniczący Komitetu Głównego
Olimpiady Historycznej


XLV OLIMPIADA HISTORYCZNA 

 

Szanowni Państwo!

Z początkiem nowego roku szkolnego Polskie Towarzystwo Historyczne przystępuje po raz 45 do organizacji Olimpiady Historycznej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Tegoroczna edycja Olimpiady Historycznej odbywać będzie się według tych samych zasad, które obowiązywały w roku 2017/2018.

Poniżej przypominam najważniejsze zasady dotyczące organizacji I etapu Olimpiady:
jedyną obowiązującą formą zgłoszenia uczniów i szkoły do udziału w Olimpiadzie jest rejestracja on-line dokonywana przez Komisje Szkolne na stronie www.olimpiadahistoryczna.pl. Formularz rejestracyjny zostanie udostępniony przed 10 września 2018 r. W związku z wejściem w życie RODO na stronie internetowej zostanie także udostępniony formularz dla ucznia (pełnoletniego) lub rodzica/opiekuna (ucznia niepełnoletniego) na zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
eliminacje I etapu przebiegają w całości w szkołach. Jako pierwsza przeprowadzana jest część pisemna eliminacji polegająca na przygotowaniu pracy pisemnej na jeden z tematów opublikowanych na stronie www.olimpiadahistoryczna.pl. Prace pisemne (max. objętość 20 tys. znaków) sprawdzane są w szkołach przez nauczycieli wytypowanych przez Komisje Szkolne. PTH nie wypłaca z tego tytułu wynagrodzeń.
– autorzy prac pisemnych ocenionych najwyżej (4+, 5, 6) są dopuszczani do eliminacji ustnych przeprowadzanych przez komisje szkolne. Do etapu okręgowego kwalifikowani są automatycznie wszyscy uczestnicy, którzy otrzymają w eliminacjach ustnych oceny 4+ i wyższe (łącznie 80 pkt. z całego etapu). Odwołania dotyczące eliminacji I etapu rozpatrują Przewodniczący Komisji Szkolnych. Po przeprowadzeniu eliminacji Komisje Szkolne zobowiązane są przesłać tradycyjną pocztą do Komitetów Okręgowych protokoły z eliminacji I stopnia oraz zgody uczestników na przetwarzanie ich danych osobowych (prace pisemne zatrzymują Komisje Szkolne do końca roku szkolnego). Formularze zgody na przetwarzanie danych osobowych dostępne będą na stronie internetowej Olimpiady.
– Komitet Okręgowy zobowiązany jest do przekazania Komisjom Szkolnym informacji o miejscu i terminie organizacji eliminacji II etapu (informacje te będą zamieszczane na następujących stronach: http://historia.amu.edu.pl/index.php/olimpiada-historycznahttp://zhnxviii.amu.edu.pl/wspolpraca/olimpiada-historyczna-2/ );
– zgodnie z regulaminem Komitety Okręgowe są uprawnione do wizytowania Komisji Szkolnych w celu sprawdzenia przebiegu eliminacji I etapu.

Zachęcamy do śledzenia aktualności na stronach internetowej naszej Olimpiady, na której odnaleźć można wszystkie dokumenty niezbędne dla uczestników olimpijskich zmagań i ich opiekunów.

W razie wszelkich wątpliwości, uwag i pytań, proszę o kontakt mailowy (komitetpoznanski@gmail.com). Proszę zwrócić szczególną uwagę na zmianę adresu mailowego.

Łączę wyrazy szacunku,
Sekretarz Okręgowy OH w Poznaniu
dr Bernadetta Manyś

 Informator do szkół    Harmonogram 

 Regulamin                    Karta oceny (wersja edytowalna)

 Protokół eliminacji     Dane osobowe (oświadczenie)

 


XLV OLIMPIADA HISTORYCZNA – tematy prac badawczych
(etap szkolny)

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy tematy prac badawczych etapu szkolnego XLV Olimpiady Historycznej:

 1. Starożytność:
  „Nie tylko piramidy – największe osiągnięcia cywilizacji egipskiej”
 2. Średniowiecze:
  „Geneza i znaczenie miast w średniowiecznej Europie”
 3. Nowożytność:
  „Rokosze i konfederacje w Rzeczypospolitej – między demokracją a anarchią”
 4. Historia XIX w.:
  „Legiony Jana Henryka Dąbrowskiego – dzieje i oceny historiografii”
 5. Historia XX w.:
  „Kampania polska – blaski i cienie działań obronnych w 1939 r.”
 6. Historia parlamentaryzmu w Polsce:
  „Rola parlamentaryzmu w procesie odbudowy państwowości polskiej po 1918 r.”
 7. Historia regionu:
  „Przemiany polityczne, społeczne i gospodarcze w moim regionie w latach 1944-1956”.

Łączę wyrazy poważania,
Bernadetta Manyś

 


UWAGA UCZESTNICY XLV OLIMPIADY
HISTORYCZNEJ!

Szanowni Państwo,

Komitet Okręgowy Olimpiady Historycznej w Poznaniu zawiadamia, że etap okręgowy XLV Olimpiady odbędzie się w następujących terminach:

– eliminacje pisemne II etapu – 12 stycznia 2019 r. (sobota, rozpocznie się o godz. 10:00)
– eliminacje ustne II etapu – 29 stycznia 2019 r. (wtorek, rozpocznie się o godz. 9:30).

Wyniki części pisemnej etapu okręgowego zostaną zamieszczone 21 stycznia 2019 r. na stronach internetowych Zakładu Historii Nowożytnej do XVIII wieku w zakładce Olimpiada Historyczna (http://zhnxviii.amu.edu.pl/wspolpraca/olimpiada-historyczna-2/) oraz na stronie Instytutu Historii UAM (http://historia.amu.edu.pl).

Etap pisemny i ustny tradycyjnie odbędą się w Collegium Historicum przy ul. Umultowskiej 89d w Poznaniu (etap pisemny: Aula im. Gerarda Labudy, etap ustny: pok. 3.104, 3.105, 3.106).

dr Bernadetta Manyś
Sekretarz Komitetu Okręgowego w Poznaniu

 


WYNIKI ETAPU PISEMNEGO XLV OLIMPIADY
HISTORYCZNEJ!!!

 

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

w poniższym pliku znajdziecie Państwo wyniki pisemnej części okręgowych rozgrywek XLV Olimpiady Historycznej.

Osoby, które zdobyły ocenę dobrą (4) i wyżej zostały zakwalifikowane do części ustnej II etapu OH, która odbędzie się 29 stycznia 2019 r. w Instytucie Historii UAM (Wydział Historyczny, ul. Umultowska 89 d). W celu przeprowadzenia egzaminu ustnego powołane zostały trzy Komisje, które będą pracować w salach 3.103, 3.104, 3.105 na II piętrze (tam, gdzie w ubiegłym roku).

Osoby zakwalifikowane proszę o przybycie z piętnastominutowym wyprzedzeniem na wskazane w tabeli godziny. Proszę również, aby Uczniowie posiadali przy sobie dowód osobisty lub legitymację. Osoby uczęszczające do szkół poza Poznaniem mogą ubiegać się o zwrot kosztów. W tym celu należy mieć dwa bilety (do Poznania i z Poznania) na dwóch odrębnych blankietach. Wszystkim uczestnikom części ustnej przysługuje wyżywienie.

Od opublikowanych wyników przysługuje odwołanie, które zgodnie pkt. 6.3 Regulaminu OH należy złożyć na piśmie do Przewodniczącego Komitetu Głównego. Odwołanie w formie pisemnej, podpisane własnoręcznie przez uczestnika, należy dostarczyć do właściwego organu Olimpiady po zakończeniu eliminacji danego stopnia, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od zakończenia tych eliminacji (decyduje data stempla pocztowego).

Sekretarz
Komitetu Okręgowego OH w Poznaniu
dr Bernadetta Manyś

 WYNIKI OLIMPIADY