Olimpiada Historyczna to ciesząca się wysoką renomą przedmiotowa olimpiada organizowana od 1974 r. przez Polskie Towarzystwo Historyczne – Komitet Główny Olimpiady Historycznej przy finansowym wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Od lat trzystopniowe eliminacje olimpijskie wyłaniają szkolną elitę historyczną, dla której poznawanie przeszłości jest wielką pasją i drogą do sukcesu. Rywalizacja na okręgowym i centralnym etapie jest dla uczestników zmagań okazją do zapoznania się i dyskusji ze znanymi polskimi historykami, z których wielu to laureaci poprzednich edycji Olimpiady Historycznej. Możliwość spotkania innych pasjonatów, sprawdzenia swojej wiedzy, zyskania cennych nagród i otwartej drogi na wymarzone studia sprawia, że z każdym rokiem w Olimpiadzie bierze udział większa liczba uczestników – w roku szkolnym 2009/2010 było ich ponad 4,5 tysiąca.

Zapraszamy wszystkich chętnych do uczestnictwa w eliminacjach Olimpiady Historycznej i życzymy jak najlepszych wyników.

Prof. zw. dr hab. Stanisław Roszak
Przewodniczący Komitetu Głównego
Olimpiady Historycznej


XLVI OLIMPIADA HISTORYCZNA 

 

Szanowni Państwo!

Polskie Towarzystwo Historyczne, z ogromną radością informuje, że wygrało ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej konkurs na organizację Olimpiady Historycznej dla szkół ponadpodstawowych w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021 i 2021/2022.

W celu ustandaryzowania stopnia trudności przebiegu eliminacji I i II stopnia we wszystkich Komitetach Okręgowych oraz uzyskania większej obiektywności przy ocenie prac, wprowadzono drobne zmiany w przebiegu i organizacji Olimpiady. Poniżej przedstawiamy listę najważniejszych z nich, niemniej bardzo prosimy o uważne zapoznanie się z załączonym regulaminem Olimpiady Historycznej na lata 2019/2020-2021/2022.

ZMIANY ORGANIZACYJNE w XLVI OH:

 

Zespół Ekspertów

Powołany został pięcioosobowy Zespół Ekspertów, składający się z doświadczonych dydaktyków historii, do którego zadań należy przygotowanie zestawów pytań na eliminacje ustne, tematów prac pisemnych oraz opracowanie szczegółowych kart ocen na trzy etapy Olimpiady, ponadto opracowanie tekstów źródłowych wraz ze szczegółowymi kartami oceny na III etap oraz uaktualnienie listy lektur.

I ETAP

Podobnie jak w trzech ostatnich edycjach Olimpiady eliminacje I etapu w całości będą przebiegać w szkołach i odbędą się na tych samych zasadach, jak to miało miejsce w ciągu ostatnich trzech lat. Różnica polega na tym, że w tym roku nauczyciele otrzymają bardziej szczegółowe karty oceny, ponadto we wszystkich szkołach, które przystąpią do Olimpiady, uczniowie będą w czasie eliminacji ustnych odpowiadali na pytania przygotowane przez Zespół Ekspertów, które za Państwa pośrednictwem przekażemy do szkół do połowy listopada.

– zgoda na przetwarzanie danych osobowych nauczycieli

Ponieważ pozyskujemy od nauczycieli kilka danych osobowych (imię i nazwisko, nazwę placówki, w której uczą oraz adres e-mail), Ministerstwo zwróciło nam uwagę, iż niezbędna jest ich zgoda na przetwarzanie danych. Tym bardziej że zależy nam, aby nazwiska nauczycieli przygotowujących uczniów widoczne były na stronie Olimpiady.

– rejestracja on-line

Jedyną obowiązującą formą zgłoszenia uczniów i szkoły do udziału w Olimpiadzie jest rejestracja on-line dokonywana przez Komisje Szkolne na stronie www.olimpiadahistoryczna.pl. Formularz zostanie udostępniony wkrótce.

– oświadczenie uczestników o samodzielnym napisaniu prac

W celu ograniczenia nieuczciwych praktyk wśród uczestników Olimpiady – zdarzają się przypadki popełnienia plagiatu oraz wsparcie nauczyciela historii daleko wykraczające poza przyjęte normy – wprowadzone zostało oświadczenie uczestników o samodzielnym napisaniu pracy.

– sprawozdawczość

Po przeprowadzeniu eliminacji Komisje Szkolne zobowiązane będą przesłać tradycyjną pocztą do Komitetów Okręgowych, oprócz protokołów z eliminacji I stopnia i zgód uczestników na przetwarzanie danych osobowych, również prace pisemne uczestników wraz z kartami ocen oraz wprowadzone od tej edycji oświadczenia uczestników o samodzielnym napisaniu prac oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych prowadzących uczniów nauczycieli. Wszystkie formularze znajdą Państwo w załączeniu, poza kartami ocen, które prześlemy w terminie późniejszym. Ponadto wszystkie formularze dostępne będą na stronach:

II ETAP

– sprawdzanie pracy i weryfikacja

Od bieżącej edycji wprowadzone zostaną bardziej szczegółowe karty ocen, które, mamy nadzieję, ułatwią ekspertom ocenianie prac oraz bardziej zobiektywizują sposób oceniania, co poskutkuje mniejszą liczbą odwołań. Praca pisemna na II etapie – jak dotychczas – sprawdzana jest przez 1 eksperta, który dokonuje oceny na formularzu karty oceny z pisemnym uzasadnieniem. Następnie z pracą i oceną zapoznaje się Przewodniczący Komitetu Okręgowego, który weryfikuje i ostatecznie zatwierdza ocenę pracy, potwierdzając to własnym podpisem na karcie oceny wypełnionej przez eksperta.

– finaliści i kandydaci do finału – zasady kwalifikacji

W najbliższych trzech edycjach Olimpiady Historycznej zasady kwalifikacji do III etapu będą następujące:

  1. uczestnikami finału zostają uczestnicy II etapu, którzy w eliminacjach osiągnęli trzy najwyższe lokaty w okręgu.
  2. dodatkowo do finału mogą zostać zakwalifikowane osoby wskazane przez Komitet – według algorytmu uwzględniającego liczbę osób zakwalifikowanych do II etapu eliminacji w poszczególnych okręgach. Informacja o przyznanej liczbie dodatkowych miejsc zostanie przesłana Komitetom Okręgowym do 10 stycznia 2020 r.

– brak konieczności zatrudniania obserwatorów

Na żadnym z etapów Olimpiady nie ma obowiązku angażowania zewnętrznych obserwatorów, mających nadzorować przebieg eliminacji ustnych, jednak taka możliwość istnieje, co zostało uwzględnione w obowiązującym regulaminie. Ponadto zwracamy uwagę, że eliminacje ustne mogą trwać przez maksymalnie 2 dni.

III ETAP

– termin eliminacji centralnych

Zwracamy uwagę, że w ciągu najbliższych trzech edycji eliminacje centralne będą rozpoczynały się i kończyły inaczej niż dotychczas – uczestnicy będą przyjeżdżali na III etap we czwartek, natomiast gala finałowa będzie miała miejsce w niedzielę. Mamy nadzieję, że umożliwi to większej liczbie osób – w tym zaproszonym gościom – wzięcie udziału w zakończeniu Olimpiady Historycznej, ponadto pozwoli na mniej spieszny powrót do domu.

Inną znaczącą zmianą na III etapie jest sposób rekrutacji do finału, omówiony powyżej. Na tym etapie eliminacji również zostaną wprowadzone uszczegółowione karty oceny zarówno do pracy pisemnej, jak i analizy źródła. Ponadto zmieniona zostanie nieco formuła analizy źródła. Zamiast analizy jednego tekstu źródłowego, uczeń otrzyma kilka krótszych fragmentów źródeł. Mamy nadzieję, iż dzięki temu unikniemy sytuacji, które miały miejsce w przeszłości, że uczeń nie rozpoznawszy tekstu, na żadne z pytań nie był w stanie odpowiedzieć poprawnie.

 Protokół eliminacji                             Harmonogram

 Regulamin                                            Zgoda nauczyciela na przetwarzanie danych osobowych

 Oświadczenie o samodzielności     Zgoda ucznia na przetwarzanie danych osobowych

 


XLVI OLIMPIADA HISTORYCZNA – TEMATY PRAC

 

Komitet Główny Olimpiady Historycznej podaje do wiadomości tematy prac pisemnych eliminacji szkolnych XLVI Olimpiady Historycznej:

Starożytność: Przemiany ustroju  w starożytnym Rzymie.

Średniowiecze: Miejsce uniwersytetu w kulturze średniowiecznej Europy.

Nowożytność: Unie Korony/Rzeczypospolitej w epoce nowożytnej.

Historia XIX w.: Rewolucja przemysłowa w XIX wieku i jej skutki.

Historia XX w.: Sprawa polska na arenie międzynarodowej w czasach II wojny światowej.

Historia parlamentaryzmu w Polsce: Rola prezydenta w systemie ustrojowym II Rzeczypospolitej.

Historia regionu: Aktywne kobiety w moim regionie w XIX-XX w. Charakterystyka postaci na wybranych przykładach.